AFETLER FONUNUN HARCAMA USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK


TÜRKİYE  İL ve İLÇLERİNDEKİ

 Her Türlü Bina Yıkımı Hafriyat Moloz Nakliye İşleri,

 Bina ve İş Yeri İçerisindeki

Her Türlü Tadilat Yıkımı Kırım Söküm Hizmeti Verilir. 

-.,.-

Gsm : 0535 712 20 82

yikimcilar@hotmail.com

    AFETLER FONUNUN HARCAMA USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

   

    Resmi Gazete Tarihi: 12/06/1970

    Resmi Gazete Sayısı: 13517

    İmar ve İskan Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar

    Dayanağı :

    Madde 1 – Bu Yönetmelik, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 7269 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

    Kapsam :

    Madde 2 – Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılacak harcamalarla ilgili her çeşit yardımlar ve giderler ile bunlara ilişkin alım ve satımlar, ücretli, yevmiyeli personel çalıştırılması ve her türlü iş ve işlemler bu Yönetmelik hükümlerince yürütülür.

    Tarifler :

    Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen “Kanun” deyimi, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Yapılacak Yardımlara Dair 7269 sayılı Kanunu ve değişikliklerini, “Fon” deyimi, 7269 sayılı Kanunla sağlanmış bulunan fonu, “Bakanlık” deyimi, İmar ve İskan Bakanlığını ” Genel Müdürlük” deyimi, Afet İşleri Genel Müdürlüğünü. “Yetkili Mercii” deyimi, Bakanlığı veya Bakanlığın yetki verdiği üniteleri ve “Mülki amir” deyimi, Vali ve Kaymakamı ifade eder.

    Gider Çeşitleri :

    Madde 4 – Fondan karşılanabilecek gider çeşitleri aşağıda gösterilmiştir:

    a) Acil yardımlar ve bunlara ilişkin diğer giderler,

    b) Acil yardım hizmetlerinin planlanmasına ilişkin olarak ilgili kuruluşlarla işbirliği esasları dairesinde yapılacak müşterek giderler,

    c) Kanunun 12 nci maddesine göre verilecek tazminat, ikramiye ve avanslar,

    d) Afet sebebiyle yeniden inşa edilecek ve onarılacak yapılarla bunlara ait yol, su, elektrik ve kanalizasyon tesisleri, kadastro, harita ve imar planı yapımı giderleri,

    e) Afetin zararını önleme, gerekli tedbirleri araştırma, keşif, etüd ve proje işleri, kiralama, taşıma yıktırma giderleri,

    f) Afet hizmetlerinde çalıştırılacak personele yapılacak ödemelerle, yolluklar ve toplu sözleşme ile tanınan hak ve menfaatler,

    g) Arazi, bina, çadır, baraka ve benzeri geçici barınma araçları ile yapı malzemesi, her türlü makina, motorlu taşıt, araç, gereç, alet, edevat alınması ve ithali demirbaş ve büro malzemesi (döşeme hariç) alınması, işletme ve bakım giderleri ve sigorta masrafları, acil yardım ve kurtarma hizmetleri için depo edilecek her türlü mal ve malzeme giderleri, yapılacak depoların inşa ve kamulaştırma giderleri,

    h) Eğitim, tanıtma ve araştırma harcamaları ile afet ile ilgili enstitü ve benzeri kuruluşların teşkili için gerekli giderler,

    ı) Ücret veya yevmiyelerini fondan alan personele ilgili yönetmeliklerine göre verilecek hizmetin gerektirdiği giyim eşyası,

    i) Gıda yardım programı uygulanmasına ilişkin harcamalar, akaryakıt ve ısıtma, aydınlatma giderleri,

    j) Umumi hayata müessir afetlerde yıkılan ve yanan binalarla birlikte o yerin yol, su elektrik, kanalizasyon tesislerinde zarar meydana gelmiş ise bu konuda düzenlenecek keşiflere göre yapılan giderler,

    k) Resmi hastahane ve tedavi evlerinde yer olmaması veya tedavi imkanı bulunmaması gibi sebeplerle zaruri olarak hususi hastahanelerde yapılan tedavi ücretleri,

    l) Yukarıdaki fıkraların haricinde kalıpta afet hizmetleri için harcanmasına Kanunun cevaz verdiği hususlarda Bakanın takdir edeceği giderler.

    Kuruluşlara İştirak :

    Madde 5 – Bakanlıkça, afetlere ilişkin inşaat işlerinin yürütülmesinde konut yapan tüzel kişilerle ortaklık kurulabileceği gibi, bu amaçla çalışan kuruluşlara iştirak de edilebilir.

    Bu takdirde, çalışma esasları fondan masrafa veya sermayeye iştirak, ortaklık veya iştirakin feshi şart ve şekilleri protokol veya sözleşmelerle ayrıca tesbit edilir.

    Kadrolar :

    Madde 6 – Fona ilişkin daimi ve geçici, ücretli ve yevmiyeli işçi kadroları Genel Müdürlükçe düzenlenir ve Bakanlığın onayı ile uygulanır.

    Fondan, 4/10195 sayılı Kararnameye bağlı Yönetmelik ve değişiklikleri gereğince uygulanacak yevmiye personel kadroları Yönetmeliği esaslarına uygun olarak tatbik mevkiine konulur.

    Tayinler :

    Madde 7 – 6 ncı madde gereğince alınan kadrolara Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın onayı ile tayin yapılır. Ancak, mahallen temin ve tevzifi gereken hizmetlilerin tayini Bakanlık taşra teşkilatının valilik kanalı ile yaptığı teklif üzerine Bakanlığın onayı ile yapılır.

    Geçici olarak kurulan inşaat amirliklerinin kadroya istinaden mahallen temin edecekleri hizmetlilerin tayini, ilgili inşaat amirliğinin teklifi ve bakanlığın onayı ile olur.

    Özlük İşleri :

    Madde 8 – Çalıştırılacak personelin her türlü özlük işlemleri statülerine ve tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

    Fon ücret kadrolarında çalışanlar, emsalleri gibi 3656 ve 5434 sayılı kanunlarla ek ve tadilleri hükümlerine tabidirler.

    Bu personel 819 sayılı Kanun hükümlerinden de yararlanır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Acil Yardımlara İlişkin Harcamalar

    Kapsam :

    Madde 9 – Afetlerin meydana gelmesinden itibaren, acil yardımlar ve buna ilişkin iş ve hizmetler için, aşağıdaki maddelerde belirtilen yetkiler ve esaslar dahilinde harcamalar yapılır.

    Yetkiler :

    Madde 10 – Afetlerin meydana gelmesinden sonra mahalli mülki amir:

    a) Bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız, resmi ve özel her türlü taşıt araçlarına ve gerekli makine alet ve edevatına el koymaya,

    b) Hiç bir kayda ve merasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme, barındırma gibi işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamayı yapmaya yetkilidir. Bu yetkinin kullanma süresi afetin sona ermesinden itibaren 15 gündür. Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.

    Nakdi Ödeme Şartı :

    Madde 11 – Yeme, giyme ve geçici barınma, acil onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması ve o anda afetin seyrini azaltıcı ve tesirini önleyici harcama yapılması, Bakanlığın iznine bağlıdır.

    Ücretsiz Haberleşme :

    Madde 12 – Acil yardım süresi içinde afetin vukuunu ihbar veya yardım taleplerini ve bununla ilgili direktifleri, afetin seyrinin bildirilmesi için yapılacak telgraf, telefon, telsiz haberleşmelerini, telgraf ve telefon merkezleri, demiryolu istasyonları, askeri muhabere teşkilleri ve benzeri bu gibi araçlara sahip her türlü teşkilat öncelikle ücretsiz olarak kabul edip muhataplarına ulaştırmaya mecburdurlar.

    Yaralıları Tedavi :

    Madde 13 – Gerek afetlerin vukuu sırasında gerekse her türlü kurtarma, barındırma, yardım, söndürme, sevk ve tevzii işlerinde çalışanlardan yararlanan veya sakatlanan yahut hastalanan en yakın hastaneye veya tedavi yerlerine sevk edilirler.

    Mülki ve askeri hastahane ve tedavi yerleri ile umumi, katma, hususi bütçeli idarelere, belediyeye ve hakiki ve hükmi şahıslara ait bütün hastahane ve tedavi yerleri bunları hemen tedavi etmeye mecburdurlar.

    Kamu idare ve müesseselerine bağlı hastahane ve tedavi evlerinde bulunanlara parasız bakılır.

    Mükelleflerle İlişkiler :

    Madde 14 – Afetlerin meydana gelmesinden sonra mülki amirler 18 – 65 yaş arasındaki bütün erkeklere (askerler ve hakimler hariç) görev vermeye yetkilidir. Kurtarma işlerinde en çok 3 güne kadar çalıştırılacaklara bedeni hizmetlerinden dolayı ücret verilmez. Çalıştıkları müddetçe parasız ekmek ve katık verilir. Bunların beraberinde getirdikleri veya emir üzerine verdikleri alet edevat, malzeme ve vasıtalardan tamire muhtaç hale gelenler, sonradan fondan ödenmek üzere tamir ettirilir. Ziyana uğrayanlarla tamiri imkansız olanların bedeli mahalli rayiç üzerinden yetkili komisyonlarca tesbit olunarak sahiplerine ödenir.

    Yıkma Masrafları :

    Madde 15 – Aşağıda sıralanan yıkma bedelleri ile tehlikeyi giderme tedbirleri için yapılacak harcamalar bu maddede belirtilen esaslar dahilinde fondan karşılanır:

    a) Yıktırılması kesinleşen binaların mal sahibi tarafından yıktırılması halinde enkaz bedelinden karşılanamayan yıkma masrafları,

    b) Hasar görmüş fakat ıslahı mümkün olan binaların fen kurullarının göstereceği şartlara göre bir sene içerisinde onarımının yapılmaması sebebiyle yıktırılan ve yine enkaz bedelinden karşılanamayan yıkım masrafları,

    c) Resmi daire ve müesseselere ait binalardan yıktırılması gerekenlere bilahare ilgili daire ve müesseselerden talep edilmek üzere yapılacak yıkma masrafları,

    d) Yer kayması, kaya düşmesi ve çığ gibi afetlerde tehlikenin devamı veya tekrarı ihtimali üzerine boşaltılan binaların tehlikeye karşı kesin tedbir alınamayacağına karar verilmesinden sonra yıktırılan ve enkaz bedelinden karşılanamayan yıkma masrafları

    e) Bakanlıkça afete karşı arazide gerekli tedbirlerin alınması, tehlikeye maruz yapıların yıkılması ve topluluğun başka yere taşınmasından daha ekonomik görülürse bu tedbirlerin alınması için yapılacak lüzumlu harcamalar,

    f) Bakanlıkça teşkil edilecek fen kurullarınca tehlikeli görülerek yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgelerinde mevcut ve yapılmakta olan bina ve meskenlerin mahalli mülki amirlerin emri ile yıktırılması halinde enkaz bedellerinden karşılanamayan yıkma masrafları,

    Geçici İskan :

    Madde 16 – Afete uğrayanların veya uğraması muhtemel olanların bulundukları yerlerde veya başka yerlerde geçici olarak barındırılmalarını ve taşınmalarını sağlamak üzere Bakanlıkça geçici iskanlarında kullanılabilecek her türlü barınak ve bunların alt yapıları inşa edilebilir, ettirilebilir, kiralanabilir veya satın alınabilir.

    Bu tedbirlerin kısa zamanda yerine getirilmesinin mümkün olamayacağı hallerde, geçici iskan tedbirlerini kendileri almak isteyenlere, Bakanlıkça tesbit edilen limitler için nakdi yardım da yapılır, ayrıca barınaklarda oturulacak süre de Bakanlıkça tesbit edilir.

    Borçlandırmanın İstisnası :

    Madde 17 – İkinci bölümde belirtilen harcamalar ve ödemeler borçlandırmaya tabi değildir.

    Ancak, 16 ncı madde uyarınca geçici iskan için inşa olunan barınaklar Bakanlıkça daimi iskana kaydedildiği taktirde, Kanunun borçlandırma hükümleri dairesinde borçlandırmaya tabi tutulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Komisyon Çeşitleri

    Madde 18 – Afet hizmetlerine ilişkin yardım, alım, satım, yapım ve diğer benzeri işleri yürütmek üzere aşağıda belirtilen komisyonlar kurulur.

    a) Acil Yardım Komisyonu,

    b) Merkez Komisyonu,

    c) Taşra Komisyonu,

    d) İnşaat Komisyonu,

    a) Acil Yardım Komisyonu :

    a) Acil Yardım Komisyonu

    Madde 19 – Afetlerin meydana gelmesinde acil yardımlara ilişkin harcamalar o yerin en büyük mülkiye amiri veya yetkili kılacağı bir kimsenin başkanlığında en az üç kişi ile kurulan bir komisyonca yürütülür. Bu komisyonun başkan ve üyelerine bu görevleri sebebiyle huzur hakkı ödenmez.

    Acil Yardım Komisyonunun Görev ve Yetkileri :

    Madde 20 – a) Mülki amir komisyon üyelerinden birini mutemet olarak tayin eder.

    Acil yardım harcamaları bu mutemet eliyle yaptırılır.

    Mutemede verilecek avans, komisyonca tesbit edilir.

    b) Alınan her türlü eşya ve erzak komisyonca tanzim edilen bir tutanakla, afetin meydana geldiği mahaldeki, mahalle veya köy ihtiyar heyetlerine teslim edilir.

    c) İhtiyar heyetleri bu malzemeleri afetzedelere dağıtır ve buna ait listeleri tanzim ve tasdik eder.

    d) Mal ve hizmet bedellerine ait sarf ve dağıtım listeleri o yerin mülkiye amirince onaylanır.

    e) Afetin başlangıcı ve sonu, yetkili kuruluşların belgesine göre komisyon kararında belirtilir.

    Artan Paranın İadesi :

    Madde 21 – Süresi içinde harcanmayan acil yardım ödeneği, mülkiye amirlerince derhal merkez fon hesabına iade olunur.

    Harcanan paralarla ilgili sarf evrakı yetkili denetim mercilerine hesap verilmek üzere dizi listesine bağlı olarak mahallin kapsamına girdiği il imar müdürlüğüne muhafaza edilmek için teslim edilir.

    Artan Malzeme :

    Madde 22 – Acil yardım malzemesinden artakalanlar Bakanlığın direktifi ile tasfiye olunur.

    b) Merkez Komisyonu :

    Madde 23 – Bakanlıkça gerekli görülen her türlü alımlar, satımlar, kiralama ve kiraya verme ile ihale işleri için Genel Müdür veya yetkili kılacağı Kişinin başkanlığında en az üç kişiden ibaret bir merkez komisyonu kurulur.

    Genel müdürlükçe görülecek lüzum üzerine bilgi ve görgüsünden istifade edilecek daire elemanları da komisyona katılır.

    Komisyon kararı Bakan veya yetkili kılacağı merciin onayı ile yürürlüğe konulur.

    c) Taşra Komisyonları :

    Madde 24 – Bakanlık örgütü bulunan bütün illerde her türlü alım, satım ve ihale işleri o yerin il imar müdürü veya imar şefinin başkanlığında bir teknik eleman ile il imar müdürlüğü muhasibinden kurulu bir komisyonca yürütülür.

    Muhasip bulunmayan yerlerde muhasebeyi tedvir eden eleman komisyona dahil edilir.

    Bakanlık örgütü bulunmayan yerlerde de söz konusu işler o yerin kapsamına girdiği il imar müdürlüğü taşra komisyonu marifetiyle yürütülür.

    Komisyon kararları valiliğin onayı ile yürürlüğe konulur.

    d) İnşaat Komisyonları :

    Madde 25 – Afetin yoğunlaştığı, önem ve ivedilik kazandığı hallerde, Bakanın onayı ile inşaat amirlikleri kurulan yerlerde, inşaat ve ihale işlerini ve bu işlere ilişkin alım ve satımları yapmak ve yürütmek üzere inşaat amirinin başkanlığında bu amirlik elemanlarından bir teknik ve diğeri muhasip olmak üzere asgari üç kişiden meydana gelen bir inşaat komisyonu kurulur.

    Komisyonların Yetki Limitleri :

    Madde 26 – Her türlü alım, satım, kira ve ihale işlerinde taşra komisyonları 15.000.000. – TL. ya kadar yetkilidir.

    İnşaat komisyonlarının 50.000.000. – TL. kadar olan ihale işlemleri Bakanlığın uygunluk emri ile yürürlüğe girer. Ancak inşaat komisyonlarının inşaat ile ilgili işler dışındaki kararlarında 100.000. – TL. ya kadar olan harcamalarında Bakanlığın uygunluk emri aranmaz.

    Merkez Komisyonunun yetkisi limite tabi değildir. Taşra ve inşaat komisyonlarının yetki limitleri gerektiğinde belli ve muayyen işler için Bakanlıkça arttırılabilir.

    Madde 27 (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 28 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 29 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 30 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 31 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 32 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 33 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 34 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 35 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 36 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 37 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 38 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 39 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 40 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 41 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 42 – Çeşitli konularda acele alımlar yapmak, müteferrik giderleri karşılamak ve bedellerini ödemek üzere, Merkez ve Taşra’da görevlendirilecek mutemetlere 1050 sayılı Muhasebe – i Umumiye Kanununun 83. maddesinin A) fıkrasının (a) bendine göre yılları Bütçe Kanunlarıyla saptanacak tutarda avans verilebilir. Bu tutar gerektiğinde Bakan onayı ile iki misline çıkarılabilir.

    Avanslar, verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde mahsup edilir.

    Bu süre içinde mahsup veya nakden iade edilmeyen avanslar mutemetlerden ilk ay için %10, takip eden her ay için %3 faizi ile birlikte tahsil edilir.

    Madde 43 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Evini Yapana Yardım :

    Madde 44 – Bakanlıkça toplu inşaat yapımına lüzum görülmeyen afet bölgelerinde hak sahibi durumundaki afetzedelerin inşaatlarında Bakanlığın teknik gözetimi ve denetimi altında evini yapana yardım metodu uygulanır.

    Bu metodun uygulandığı yerlerde Kanundaki borçlandırma hükümleri dairesinde ne miktar inşaat kredisi verileceği, bu kredinin inşaatın seyrine göre kaç taksit halinde ödeneceği Bakanlıkça tesbit olunur.

    Bakanlığın inşaat kredisinin bir kısmını inşaat malzemesi olarak vermesi de mümkündür.

    Afetzedelere yapılacak ödemelerde inşaatın seyrine göre ilgili teknik kişilerce düzenlenen raporlar esas alınır.

    Ayrıca komisyon kararı gerekli değildir. Bu usulün evrakı müsbitesi denetim mercilerine hesap verilmek üzere mahallinde saklanır.

    Madde 45 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 46(Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 47(Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 48 (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 49 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 50(Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 51(Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 52 (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 53 (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 54 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 55(Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 56 (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 57(Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 58(Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 59 (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 60(Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 61(Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 62(Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 63(Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 64(Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 65 – (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    Madde 66 (Mülga madde: 15/06/1984 – 84/8213 – Yön/71. md.)    YEDİNCİ BÖLÜM : Mali işler

    Gelirler ve Dağılımı :

    Madde 67 – Fon gelirlerinin takibi ve intacı, merkez ve taşra ünitelerine ödenek gönderilmesi,Bakan veya yetki vereceği merciler tarafından yerine getirilir.

    Afet hizmetleri ile ilgili ünitelere gönderilecek ödenekler Bakan veya yetki vereceği diğer ilgililerden,imza yetkisine haiz iki şahıs tarafından düzenlenecek çek veya havale emirlerine dayanılarak banka aracılığı ile fondan yapılır.

    Fon Paraları :

    Madde 68 – Fon paraları Türkiye Emlak Kredi Bankasında açılacak vadesiz alacaklı cari hesapta toplanır. Bu bankanın şube ve ajansı olmayan yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açtırılacak vadesiz alacaklı cari hesaba yatırılır.

    Bankaya para yatırma, para çekme ve hesabı cariye yürütülecek faiz usul ve şekilleri Bakanlık ve Maliye Bakanlığı ile Banka arasında yapılacak protokolle tespit edilir. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yatırılacak fon paraları hakkında da en az bu protokol esasları uygulanır. Gördüğü hizmetler karşılığı Türkiye Emlak Kredi Bankasına ödenecek ücret, Kanunun 41 inci maddesine göre tesbit olunur. Bankadan çekilecek paralar çift imza ile çek veya havale emirlerine dayanılarak alınır.

    İmza sirküleri merkezde Bakanlıkça, taşrada mülki amirliklerce,inşaat amirlikleri ve diğer hizmetle ilgili kuruluşlarca hazırlanır ve Bankaya bildirilir.

    Harcamalar :

    Madde 69 – Fondan yapılacak bütün harcamalar merkez taşra ve diğer kuruluş ve ünitelerde Bakan veya yetki vereceği kişilerle birlikte bu yerlere tayin edilen muhasipler veya bu işle görevlendirilenler tarafından yapılır.

    Amiri italık, muhasiplik ve tahakkuk memurluğu görevleri aynı şahıs uhdesinde birleşemez.

    Muhasip ödemeden çekindiği bir harcamaya, amiri itanın ödeyiniz yazısını ekler ve harcamayı yapar.

    Muhasebe Usulü :

    Madde 70 – Fon ile ilgili muhasebe kayıtları merkez ve taşra için hazırlanacak muhasebe talimatında gösterilen usul ve esaslara göre tutulur.

    Muhasebe talimatına göre kullanılacak defterler her yıl şubat ayı içinde yetkili merci tarafından tasdik edilir.

    Belgelerin Muhafazası :

    Madde 71 – Merkez ve taşrada ilgili ünitelerdeki muhasip, veznedar, mutemet, mal sorumlusu kıymetli evrakın muhafazasından ve bunların kaybından doğacak zararlardan resen sorumludurlar.

    Borç Taksitleri :

    Madde 72 – Borçlandırma taksitlerinin takip ve tahsili Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafından 7269 Sayılı Kanunun 1051 Sayılı Kanunla muaddel 40 ıncı maddesindeki esaslar dairesinde kendi usullerine göre yürütür.

    Hesap Yılı ve Tetkike Hazırlık :

    Madde 73 – Fonun hesap yılı mali yıldır. Merkezde merkez muhasip ve tahakkuk memurları taşra ünitelerinde muhasip veya bu işle görevlendirilenlerle tahakkuk memurları, her mali yıla ait bütün harcama evrakını ertesi yılın temmuz ayı sonuna kadar Sayıştay’ın denetimine hazır hale getirirler. Sorumluların zamanı idare cetveli ve o yılın gelir gider durumu Bakanlıkça hazırlanıp, mali yıl sonunda Sayıştay’a gönderilir.

    Diğer Ünitelerin Hesapları :

    Madde 74 – Afet hizmetleri için Genel Müdürlükten ayrı olarak teşkil olunmuş ünitelerin harcamalarına ilişkin hesapları (ilgili yönetmelikleri de dikkate alınarak) bu ünitelerin muhasip ve tahakkuk memurları tarafından Sayıştay’ın tetkikine hazır hale getirilir.

    Tutulacak Defter ve Kullanılacak Belgeler :

    Madde 75 – Muhasebe talimatında lüzumlu görülecek defterler merkez ve taşra ünitelerinde bu ünitelerin muhasiplerince tutulur.

    Sayıştay’a Verilecek Belgeler :

    Madde 76 – Mali yıl sonu itibariyle merkez ve taşradaki saymanlar düzenleyecekleri gelir cetveli gider cetveli ve banka uygunluk yazısı, (varsa) kasa mevcudunun ihtiva eden belgeleri yetkili merciler marifetiyle Sayıştay’a gönderirler.

    Bu maddenin uygulanmasında 73 üncü madde hükümleri de gözönünde tutulur.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Sabit Kıymetler ve Malzeme Hareketleri

    Nakit Muhasipleri :

    Madde 77 – Taşra kuruluşları, inşaat amirlikleri veya diğer ünitelerin kuruluşunda muhasibin önceden tespit ve tayini şarttır. Muhasibin tespit ve tayini Bakanlığın bu işle görevli teşekkülünün teklifi ve bakanlığın tensibi ile tekemmül eder.

    Mal Görevlileri :

    Madde 78 – Afet mallarının iş ve işlemlerini, bu konudaki merkez ve taşra ve diğer kuruluş üniteleri içindeki mal saymanları, ambar memurları ve mutemetleri yürütmekle görevli ve yükümlüdürler.

    Mal Saymanlığı :

    Madde 79 – Afet işlerine ait sabit kıymet ve malzeme hareketleri ile bunların ambarlamasından mal saymanı veya görevlisi sorumludurlar. Bu malların muhafazasından ambar memuru veya mutemetleri sorumludur.

    Afetlere ait sabit kıymet ve malzeme hareketleri ile bunların ambarlama işlerinin özelliği sebebiyle bu işlerin yürütülmesine ilişkin Bakanlıkça ayrı bir yönetmelik yapılır.

    Satış :

    Madde 80 – Fon hesabından alınıp ta o mahalde gerekliliği kalmayan ve başka yerlere taşınması faydalı görülmeyen sabit kıymet, malzeme ve her türlü eşya ile yıkıntılardan elde edilen enkaz ve kamulaştırma amacında kullanılmayan taşınmaz mallar (istimlak Kanununun taşınmaz malların geri verilmesi ile alakalı hükümleri saklı kalmak kaydı ile) Komisyonlar marifeti ile satılır.

    Afetler sebebiyle üretilen veya dış yardımlardan gelen prefabrike yapı elemanlarından arta kalanlarla, üretimin gelişmesi ve sürekliliğini sağlamak amacıyla Bakanlıkça kurulmuş ve kurulacak olan tesislerde üretilen prefabrike yapı elemanlarının veya montajlı yapıların satış fiyatları, Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından her yıl piyasa fiyatları ve Bayındırlık Bakanlığı rayiçleri de gözönünde bulundurulmak suretiyle saptanır ve bu bedeller üzerinden kamu kuruluşlarına, özel ve tüzel kişilere, istek olması halinde dış ülkelere satılır. Satışlardan elde edilecek gelirler araştırma ve geliştirmeyi de sağlamak için Fon’a irad kaydedilir.

    Huzur Ücreti :

    Madde 81 – Kanunun 21 nci maddesinin uygulanmasında 6830 Sayılı Kanun gereğince teşkil edilecek kamulaştırmalarla ilgili takdir komisyonları başkan ve üyelerine Bakanlıkça tespit ve takdir olunacak esas ve miktarlara göre huzur ücreti verilir.

    Ancak, 7244 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde zikredilen memur ve hizmetlilerin bu komisyonda görev almaları halinde bunların huzur ücretleri mezkur madde hükümleri gözönünde tutularak ödenir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Çeşitli hükümler

    Devir Teslim :

    Madde 82 – Merkez, taşra ve diğer ünitelerde işten ayrılmalar ve yer değiştirmelerde, teslim, tesellüm işleri azami bir ay içinde gecikmeye meydan verilmeden mevzuat dahilinde yapılır.

    Buna riayet etmeyen ilgililer hakkında gerekli inzibati ve kanuni yollara başvurulur.

    Diğer Kuruluşlardan Temin Olunan Araç ve Gereçler :

    Madde 83 – Afet sebebiyle geçici olarak afet hizmetlerinde kullanılmak üzere diğer kamu kurum ve müesseselerinden temin olunan her türlü motorlu araç, gereç, alet ve edevatın bu hizmetlerde kullanılması sırasındaki akaryakıt ve onarım masrafları fondan ödenebilir.

    Bu araç ve gereçlere ilişkin vergi, resim, harç, diğer masraflar ilgili dairesinden karşılanır.

    Başka Kurumlara İş Yaptırılması :

    Madde 84 – Afete ilişkin kamu tesislerinin başka kuruluşlara, daire, teşekkül ve belediyelere yaptırılması halinde harcama işlemleri bu kurum ve müesseselerin kendi mevzuatlarına göre yürütülür.

    Avans olarak verilen ödeneklerin kesin harcama evrakının tasdikli bir örneği avansı veren Bakanlık ünitesine verilir.

    Şartname Sözleşme ve Protokol :

    Madde 85 – Bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin her türlü tip şartname, sözleşme ve protokoller Bakanlıkça hazırlanır.

    Ayrıca afet bölgelerinin kadastrosu ile ilgili iş ve işlemlere ait harcamalar Devlet Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Bakanlıkça düzenlenecek protokol esaslarına göre yapılır. Bu protokole fazla mesai ücreti ödeneceğine dair hüküm konamaz.

    Ek Madde :

    Ek Madde 1 – Afetler sebebiyle yapılan alımlar dışında kalan her türlü alımlarla ilgili satış vaadi, sözleşme, Ruhsatname gibi işlemler 1051 Sayılı Kanunla değişik 7269 Sayılı Kanunun 42. maddesi kapsamına girmez.”

    ONUNCU BÖLÜM : Son Hükümler

    Eski Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanacağı Haller :

    Geçici Madde 1 – Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar taahhüde bağlanıp da devam etmekte olan işler eski yönetmelik hükümlerine göre tamamlanır. Bu işlerin tasfiyesi de aynı hükümlere göre yapılır.

    Eski Belgelerin Kullanılması :

    Geçici Madde 2 – Bu yönetmeliğe göre kullanılacak her türlü defter ve belgeler hazırlanıncaya kadar mevcut defter ve evrakı matbuanın kullanılmasına devam olunur.

    Kaldırılan Hükümler :

    Madde 86 – 7269 Sayılı Kanunla teşkil edilen fonun harcama usullerine ilişkin 21/07/1964 gün ve 11759 sayılı ve 15/05/1969 gün ve 13199 sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanan yönetmelik hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük :

    Madde 87 – Bu yönetmelik hükümleri İmar ve İskan Bakanlığınca yürütülür.

    Yürütme

    Madde 88 – Bu yönetmelik yayını tarihinde yürürlüğe girer.